Doktorandi firmám přinášejí inovace

 

Ideálním řešením, jak získat do komerční sféry doktorandy, je propojit nabídnout jim takovou pracovní výzvu, která může být zároveň základem jejich dizertační práce. Užší spolupráce mezi akademickým světem a byznysem je cestou, ze které může profitovat česká věda i průmysl. O situaci tuzemských doktorandů a doktorandek jsme diskutovali s Lukášem Dvořáčkem a Kateřinou Cidlinskou, spoluzakladateli České asociace doktorandů a doktorandek.

 Co byste, se svou zkušeností a znalostí situace českých doktorandů a doktorandek firmám doporučila?

V první řadě je třeba, aby firmy více navazovaly spolupráci s vysokými školami. Takové snahy tu už samozřejmě jsou, ale ne v dostatečné míře. Za doktorandky a doktorandy bychom rozhodně doporučili, aby firmy nabízely studentům práci na projektech, z nichž by mohli vypracovat své dizertační projekty a na jejich základě obhájit titul Ph.D. To však samozřejmě předpokládá domluvu s vysokou školou, že výstupy z takového projektu budou splňovat požadavky na dizertační práci. Zde je však třeba namotivovat k takové součinnosti i vysoké školy, neboť v současné době pro ně spolupráce s firmami znamená často nepříjemnou administrativní zátěž. Jistě je ale možné najít takovou formu spolupráce, která bude pro obě strany výhodná a do níž by se mohly zapojit i menší či středně velké podniky. Zejména v oborech, které jsou zaměřené více prakticky a aplikovaně by taková spolupráce určitě mohla vzkvétat více než v současnosti.

 

Jak vysoké je vlastně stipendium?

Finanční situace doktorandek a doktorandů v ČR je velmi kritická. Stipendium nepokrývá často ani základní životní potřeby, pohybuje se od 4,5 tis – 13 tis měsíčně, v průměru cca 8 tis měsíčně. Avšak nutno poznamenat, že současná situace není jen výsledkem nějaké zlovůle vysokých škol. Veřejné výzkumné instituce a tím pádem i školitelé doktorandů se potýkají s nízkou mírou institucionálního, tedy stabilního, financování a zásadní podíl jejich rozpočtu tvoří peníze získávané v grantových soutěžích. V takové situaci je složité zajistit doktorandům pracovní místa spojená s jejich dizertacemi. Proto bychom za ČAD možnost kofinancování ze strany dalších subjektů vítali.

 

Jaké jsou nejlepší kanály pro oslovení s nabídkou práce?

Kromě specializovaného portálu Researchjobs doporučujeme obrátit se na Oddělení pro vědu a výzkumu na jednotlivých fakultách vysokých škol. Některá oddělení mají na webu uvedeny i konkrétní osoby, které mají na starost doktorandy. Těmto je možné poslat inzerát s nabídkou práce a poprosit je o rozeslání inzerátu na doktorandský mailing list. Případně je možné zkontaktovat redakci školních newsletterů či PR oddělení, zda není možné firmu prezentovat osobně na nějaké akci pro doktorandy. To je asi nejpřímější cesta, jak se v současné době k doktorandům dostat, neboť v ČR neexistuje centrální informační portál VŠ, i kdy se o jeho vzniku již delší dobu uvažuje.

 

Pokud mluvíme o flexibilitě, kterou doktorandi potřebují s ohledem na své vědecké a studijní závazky, co si pod tím mají firmy představit?

Některé doktorské studijní programy nevyžadují po doktorandech „jen“ výzkumnou činnost na dizertačních projektech, nýbrž i absolvování různých předmětů či výuku. Pro zaměstnance z řad doktorandů je proto důležité, aby jim zaměstnavatel umožnil řádné plnění těchto povinností. V některých případech to může znamenat jen možnost absence na pracovišti v době výuky, někdy například i možnost uvolnění na delší dobu, pokud je podmínkou absolvování studia i například kratší zahraniční stáž. Aby bylo toto sladění pracovních a studijních závazků co nejhladší, je vhodné, aby spolu škola a firma komunikovaly a nastavily si jasné podmínky spolupráce.

 

 

Jaký je podle vás pro firmy největší přínos, pokud se naučí zaměstnávat nebo najímat na určité projekty lidi, kteří mají kontakt s výzkumem a akademickým prostředím?

Získají přehled o novinkách v základním i aplikovaném výzkumu, včetně zahraničních trendů, neboť čeští výzkumníci, tedy i např. školitelé doktorandů, se čím dál tím více snaží zapojovat do mezinárodních výzkumných projektů. Také získají lidi, kteří ještě nejsou tolik poznamenáni užším zaměřením, specializací, kterou se firma zabývá. Mohou proto přinést nové zajímavé pohledy na věc a inovativní řešení konkrétních problémů.

 

-ace-

 

loading