16.2.2024

Benefity v roce 2024

Od 1. 1. 2024 jsou benefity nově osvobozeny od daně z příjmu zaměstnance pouze do výše poloviny průměrné mzdy. Průměrná mzda pro rok 2024 je stanovena na 43 967 Kč a její polovina činí 21 983 Kč. Do této částky se tedy benefity danit nebudou.

Benefity od 1. 1. 2024  

Na straně zaměstnance  

  • jsou benefity osvobozeny od daně z příjmu  pouze do výše 21 983 Kč.
  • v případě překročení této hranice pak benefity podléhají dani z příjmu a také odvodům pojistného.

Na straně zaměstnavatele:

  • hodnota benefitů do limitu je považována za daňově neuznatelný náklad;
  • hodnota benefitů nad limit je považována  za daňově uznatelný náklad.

Zrušená osvobození od daně z příjmu:

dary od zaměstnavatele do výše 2 000 Kč ročně; sociální výpomoc na překlenutí mimořádně obtížných poměrů; manažerské byty; nadlimitní stravenky; dary v nepeněžní formě (např. poukázky do obchodů, dárkové karty, zboží apod.).

Pokud tedy zaměstnanec obdrží od svého zaměstnavatele např. poukázku na nákup v drogerii, tak hodnota poukázky (bez ohledu na výši) podléhá dani a odvodu na sociální i zdravotní pojištění.

U rekreace a zájezdu, které bylo na straně zaměstnance osvobozeno do částky 20 000 Kč ročně, je nově tento benefit omezen stejně jako ostatní, tedy polovinou platné průměrné mzdy.

Akce pro zaměstnance (zaměstnanecké večírky, sportovní akce apod.) již nejsou limitovány, takže se na ně nevztahuje omezení polovinou průměrné mzdy.

Na straně zaměstnance jsou osvobozeny příjmy plynoucí z účasti zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka na sportovní nebo kulturní akci, kterou pořádá zaměstnavatel pro omezený okruh účastníků, pokud vzhledem k její povaze je pořádání takové akce obvyklé a její forma a rozsah jsou přiměřené. Také se musí jednat o akci neveřejnou (jen pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky), pořádanou za přiměřených okolností a také nikoliv pravidelnou (např. týdně, měsíčně).

 

Příspěvek na stravování. Pod tímto pojmem se rozumí:

  • stravování poskytované jako nepeněžní plnění určené ke spotřebě na pracovišti anebo je v rámci stravování zajištěné jiným subjektem (tj. stravenky, závodní stravování);
  • peněžitý příspěvek na stravování.

Zároveň je možné poskytnout další příspěvek na stravování v rámci stejné směny, a to zaměstnancům, jejichž délka směny přesáhne 11hodin včetně přestávky.

Z toho tedy vyplývá, že:

  • U zaměstnanců je příspěvek na stravování osvobozený od daně a  odvodů pouze do  limitu cestovní náhrady za stravné (tj. do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům při pracovní cestě trvající 5–12 hodin). Nad limit již podléhá zdanění a odvodům na SP a ZP.
  • U zaměstnavatele půjde vždy o daňově uznatelný náklad, a to i v případě, kdy příspěvek na stravování přesáhne uvedený limit.

Nové možnosti příspěvků: DIP a dlouhodobé péče

Jediný benefit, u kterého nedošlo k žádné změně z pohledu zaměstnavatele, je příspěvek na penzijní či životní pojištění. 

Stále platí daňové zvýhodnění až do výše 50 000 Kč.  

Naopak dochází k rozšíření o další dva produkty, na které budete moci zaměstnancům přispívat:

  • pojištění dlouhodobé péče;
  • DIP – dlouhodobý investiční produkt.

Pojištění dlouhodobé péče má zajistit výplatu peněz v případě, pokud se člověk stane kvůli zdravotnímu stavu závislým na pomoci druhých. Bude možné pojistit jak sebe, tak osobou blízkou. O výplatu z této pojistky bude moci pojištěná osoba zažádat, když se stane závislou na pomoci jiné osoby ve stupni III.nebo IV. (stupně upravuje zákon o sociálních službách).

Aby pojištění splnilo podmínky pro daňové zvýhodnění, musí být nastavené tak, aby pojišťovna vyplácela měsíční pojistné po celou dobu, kdy bude pojištěný odkázán na pomoci jiného člověka. Také je nutné, aby pojišťovna, která pojistku sjednala, měla oprávnění k provozování pojišťovací činnosti na území členského státu EU nebo státu tvořícího EHP (Evropský hospodářský prostor).

DIP (dlouhodobý investiční produkt) pak má vedle penzijního spoření sloužit jako další nástroj pro zajištění na stáří. Půjde o investice do akcií, dluhopisů anebo podílových fondů. Stejně jako u penzijního a životního pojištění bude mít zaměstnanec možnost si tyto příspěvky či pojistné odečíst ze základu daně při ročním zúčtování daní, a to až ve výši 48 000 Kč ročně (dohromady za všechny tři produkty – penzijko, investiční životní pojištění, DIP).

Další aktuality

Chcete dostávat aktuality přímo do e-mailu?

Budete mít přehled o HR akcích i novinkách v oblasti HR. Vyzkoušejte a uvidíte.